infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Namnruta för handlingar - Metod om Namnruta för handlingar

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil
# Namnruta för handlingar Följande metodik nedan är beskriven enligt BEAst-standard [BEAst Namnruta](https://beast.se/standarder/beast-document/beast-namnruta/). Syftet med standarden är att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen att skapa informationen i en handling och sedan leverera samt konsumera information genom att digitalisera och standardisera. Det upplevs även som kostsamt och onödigt att fylla i namnrutor med mer information nödvändigt, vilket kan leda till suboptimering då kostsamma kvalitesbrister istället uppstår hos intressenter. Detta underlättar i sin tur att systemstöd enklare kan utvecklas när standard finns för att möta behovet och automatisera hanteringen mer med högre kvalité och minskad administration. Genom att föllja en enhetlig standard går stora delar av detta att automatisera, dels genom att förbereda ifyllda mallar men också genom att använda eller utveckla stödverktyg i olika processer. Målgruppen är alla inom byggprocessen som entreprenörer, installatörer, byggherrar, projektörer och konsulter. ## Disposition BEAst Namnruta I standarden presenteras följande:
1.   Namnruta i handlingar 11.   Godkännande processen – status
2.   Process kring handlingar 12\.   Godkännande processen – skede
3.   Namnruta framtagen av BEAst 13.   Godkännande processen – datum – godkänd av
4.   Namnrutans huvudfunktioner 14\.   Beställare/projektinformation
5\.   Gruppering av metadata 15\.   Ansvarig part – part som levererat dokumentet
6\.   Namnruta och termlista 16\.   Ansvarig part – part som levererat dokumentet
7.   Termlista utöver namnrutan 17\.   Beskrivande innehåll – specifik metadata för innehåll
8\.   Namnrutan, här sker förändringar 18\.   Fastighets/anläggningsstruktur
9\.   Orienteringsfigur/hänvisningar 19\.   Fastighets/anläggningsstruktur
10\.   Godkännande processen – all data hanteras i namnrutan 20\.   Förändringar mot tidigare hänvisningar till andra anvisningar och standarder
I standarden presenteras följande: ## Tillämpning [Mallar för namnruta](https://beast.se/standarder/beast-document/beast-namnruta/mallar-cad-system/) för Byggnad (_Anläggning under framtagande_) finns framtaget för följande programvaror: * ArchiCAD _(publiceras inom kort)_ * AutoCAD * Microstation * Revit * Tekla _(publiceras inom kort)_ Information som utgår från tidigare mallar i vanligt förekommande namnrutor är b.l.a: * Ändringar och PM-förteckning – Ingår numera i namnruta, inga lösa texter * Kontaktuppgifter övriga projektörer – Nu endast ansvarig projektör , inte en adresslista * Inga fritextrader – All beskrivande information är kopplad till ett eget metadata, inga fria tolkningar av Innrad1, Innrad2 etc. * Skala + format – 1:100 och A1, endast orginalskala och format för dokumentet För att säkerställa rätt teknisk kvalité vid PDF-export, se [BEAst PDF Guidelines](https://beast.se/standarder/beast-document/beast-pdf-guidelines/) gällande hantering av truetype typsnitt och sökbar text etc. För att säkerställa användning av rätt termer i namnrutan används ska [BEAsts termlista](https://beast.se/wp-content/uploads/2019/03/BEAst-Standard-Termlista-Metadata_v1.0.xlsx) (excelformat) med förpopulerade värden användas. För att säkerställa att rutiner följs vid hantering av namnruta och dess ingående information bör förslagsvis BIM-samordnare upprätta rutiner i form av en manual eller motsvarande med aktuellt datum och versionsnummer. BIM-samordnare bör även upprätta tabeller i form av en manual eller motsvarande som redovisar vilka fält som ska fyllas i och med vilken data med utgångspunkt i BEAsts termlista (se ovan). Förslagsvis ansvarar BIM-samordnare för att modellera och distribuera både nya och modifierade namnrutor och ritningsramar via vald gemensam datamiljö (projektportal), dock får utseende inte under några omständigheter ändras utan samråd med beställare då dess metadata extraheras och används av beställarens dokumenthanteringssystem. Discipliner som nyttjar de modifierade versionerna ansvarar för att attribut i stämpeln vid slutleverans är läsbara av förvaltningssystem. Utöver ritningsram och namnruta ska ovanför stämpeln eller i anslutning till finnas en orienteringsfigur som överskådligt och schematiskt ska redovisa projektet. Hänvisningar i orienteringsfiguren kan innehålla korrekt referens till motsvarande ritning så det finns förutsättning för automatiserad hyperlänkning. Då ingen datafångst sker i orienteringsfiguren är det fri anpassning av höjden på orienteringsfiguren. ![Beskrivande bild, BEAst Namnruta för handlingar](https://storage.googleapis.com/storage.infopack.io/swe-nrb/nrb-metoder/1.0.1/namnruta-for-handlingar/media/namnruta-for-handlingar.png) (Figur: BEAst Namnruta för handlingar och beskrivande texter vad de olika delarna av namnrutan beskriver) _Figur 1: Namnruta enligt BEAst för byggnad (vänster), namnruta för anläggning (höger) och deras huvudfunktioner_ Figuren ovan redovisar endast grovindelning av huvudfunktioner i form av metadatagruppering. Djupare beskrivning av enskilda fält och tillåtna värden går att läsa mer om [i guiden](https://beast.se/wp-content/uploads/2019/03/BEAst-Guide-Namnruta-Byggnad_v1.0-.pptx). Till större del är informationen i namnrutan statisk och när den väl är ifylld så ändras den sällan eller aldrig. Fri anpassning av höjden på orienteringsfiguren är tillåten, då ingen datafångst sker. Observera att fältet där logotypen placeras har ett dolt metadatafält för beställare. Det ska fyllas i för att andra system kan läsa beställarinformation.