infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Miljöcertifiering - Miljöcertifieringssystem och informationshantering - Metod om Miljöcertifiering - Miljöcertifieringssystem och informationshantering

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Miljöcertifiering - Miljöcertifieringssystem och informationshantering

Det finns olika typer av miljöcertifieringar för byggnader för fastighetsägare att välja mellan. Olika miljöcertifieringssystem skiljer sig bland annat i omfattning och den relaterade informationshanteringen.

Detta orienterande dokument är tänkt som en introduktion samt startpunkt till en fördjupning i de olika systemen.

Anledningen till att vilja certifiera sin fastighet är många, investerarkrav, som förutsättning för grön finansiering, för visa beställarens miljö och energi engagemang mm. Valmöjligheterna är många och avhängda på aktuella behov från beställare, fastighetsägare och hyresgäster.

Det som alla certifieringar har gemensamt är dock att information ska sammanställas och hanteras för att redovisas på någon form av digital plattform sammansatta i dokument baserat på en kravställning.

Förutom certifieringar i denna jämförelse finns det en uppsjö av varianter av de olika certifieringarna. Dessutom finns certifieringar så som noll Co2 där byggnadernas klimatpåverkan Betygsätts och kravställningen är en nettonoll klimatpåverkan.

För anläggningsprojekt finns (Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme) – CEEQUAL, översatt till svenska. Detta system förvaltas av Sweden Green Building Council (SGBC). Det är även SGBC som även är de som tagit fram översättningen i sitt Bransch samarbete Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt (HCA). Omfattning av bevis och rapporteringsnivå är i paritet med LEED och BREEAM.

Förutom byggnader och anläggningsprojekt kan även stadsdelar certifieras med system så som Citylab, LEED neighborhoods eller BREEAM communities. Dessa existerar tillsammans med ytterligare certifieringar för Drift och befintliga byggnader. Exempel på detta är Miljöbyggnad iDrift, LEED Existing Building Operations and Maintnence (EBOM) och BREEAM In use. Man kan också välja att Certifiera sin interiör via system så som LEED Interior design. Valmöjligheten är stor beroende på ambition och projekt.

Syfte

Detta orienterande dokument är tänkt som en introduktion och startpunkt vid val av certifieringssystem. Underlaget häri är tänkt att utgöra en orientering kring existerande certifieringssystem samt erbjuda fördjupning i respektive system.

Jämförelse Betygsnivåer

Komplexiteten i de olika systemen gör det svårt att direkt översätta betyg mellan systemen, nedan följer en uppskattning för de i Sverige vanligast förekommande certifieringarna.

Bild över alla certifierings metoder i betygsskala

(Figur: Bild över alla de olika certifieringarnas betygskala)

Certifieringens omfattning

En certifiering består av flera områden, och det går på så sätt väga de olika systemen beroende på viken ambition projektet antar i sitt certifieringsarbete.

WELL är den certifiering som sticker ut mest gällande omfattning. Där har man tagit steget längre än de klassiska, inneklimaten energi- och miljö frågorna. Istället ligger fokus på brukarna och att skapa byggnader med välbefinnande som ledord.

Samtliga kravställningar är befästa på vetenskapliga grunder med forskning och människan som utgångspunkt och fokus.

Bild över alla certifieringars fokusområde

(Figur: Bild över alla certifieringars fokusområde)

Certifieringar och byggnadstyp

Några av systemen begränsar vilka typer av byggnader som kan certifieras medan andra sträcker sig så långt att man kan certifiera hela områden. Kraven har små variationer baserat på byggnadstyp.

Bild över alla certifierings metoder med fokuserad byggnadstyp

(Figur: Bild över alla certifierings metoder med fokuserad byggnadstyp)

Kortfattad beskrivning av efterfrågat information

Beskrivningen av information som redovisas nedan är översiktlig. För detaljer och fullständig bevisföring måste instruktioner i form av till exempel manualer för respektive certifieringssystem arbetas igenom och samordnas för att klara den tredjepartsgranskning som är del av certifieringsprocessen. En stor del av informationen har en direkt relation till innehåll i exempelvis projektinformationsmodellen, såsom underlag till loggbok.

Green Building

För Green Building efterfrågas uppmätt energistatistik för aktuell byggnad som jämförs mot BBR vid uppförandet.

Miljöbyggnad (3.0, 3.1)

Certifieringen finns i olika versioner och den senaste utgåvan är 3.1. Bevisen varierar  beroende på om det handlar om preliminär certifiering eller verifiering. Version 3.1 har samma krav som 3.0 men formuleringarna har förtydligats.

Underlaget för respektive indikator varierar beroende på projektets ambition. Planritningar, fasader sektioner, situationsplan och uppgifter om aktuell BBR version måste alltid redovisas som orienteringsinformation för granskaren. Förutom bevisen ska information även fyllas i på en projektportal ”BGO” Building Green Online. Det är även på den portalen bevisunderlagen ska laddas upp.

För Högsta betyg (Guld) finns det för vissa indikatorer ”krav på enkätundersökning” som involverar de boende och deras upplevelse. För många indikatorer krävs och ett intyg från fastighetsägaren om att förvaltningsrutiner ska uppfyllas när förvaltning tar över.

Det differentieras även mellan Befintliga byggnader och nyproduktion. För att byggnaden ska behålla certifieringen måste både preliminärcertifiering och verifiering bli godkända. Verktyg och annat som tillhandahålls av SGBC finns att ladda ned på deras hemsida.

Största skillnaden mellan preliminär certifiering och verifiering är att verifieringen är baserad på uppmätta värden, undersökningar och relationshandlingar.

Sedan tillkommer återrapportering där förändringar och hyresgästanpassningar ska redovisas samt hur dessa ändringar påverkar redan fastställda betyg.

För preliminär certifiering behöver underlag redovisas som är kopplade till projektet och som uppfyller respektive indikatorkrav. Bevisen laddas upp till portalen ”BGO” Building Green Online.

Övriga

Information om BREEAM, LEED, WELL och Svanen är under arbete