infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Miljöcertifiering - Information till bedömning av Miljöbyggnad - Metod för Miljöcertifiering - Information till bedömning av Miljöbyggnad

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Miljöcertifiering - Information till bedömning av Miljöbyggnad

Beskrivningen av underlag som redovisas nedan är översiktlig, för detaljer och fullständig bevisföring måste respektive manual arbetas igenom och samordnas mellan discipliner för att klara den tredjepartsgranskning som följer.

Certifieringen finns i olika versioner och den senaste utgåvan är 3.1. Bevisen varierar med baserat på om det handlar om Preliminär Certifiering eller Verifiering. Version 3.1 har samma krav som 3.0 men formuleringarna har förtydligats. Underlaget för respektive indikator varierar beroende på projektets ambition. Planritningar, fasader sektioner, situationsplan och uppgifter om aktuell BBR version måste alltid redovisas som orienteringsinformation för granskaren. Förutom bevisen ska information även fyllas i på en projektportal ”BGO” Building Green Online. Det är även på den portalen bevisunderlagen ska laddas upp. För Högsta betyg (Guld) finns det för vissa Indikatorer krav på Enkätundersökning som involverar de boende och deras upplevelse. För många indikatorer krävs och ett intyg från fastighetsägaren om att Förvaltningsrutiner ska uppfyllas när förvaltning tar över.

Det differentieras även mellan Befintliga byggnader och Nyproduktion. För att byggnaden ska behålla certifieringen måste både preliminärcertifiering och verifiering bli godkända. Verktyg och annat som tillhandahålls av SGBC finns att ladda ned på deras hemsida.

Största skillnaden mellan Preliminär certifiering och Verifiering är att Verifieringen är baserad på uppmätta värden, undersökningar och relationshandlingar.

Sen tillkommer Återrapportering där förändringar och hyresgästanpassningar ska redovisas samt hur dessa ändringar påverkar redan fastställda betyg.

Preliminärcertifiering

Generellt behöver underlag redovisas som är kopplade till projektet och som uppfyller respektive indikatorkrav. Storleken på bevisen som laddas upp till portalen BGO brukar understiga 35 sidor inklusive text och ritningar, leverans i PDF format.

Generellt behöver underlag redovisas som är kopplade till projektet och som uppfyller respektive indikatorkrav. Storleken på bevisen som laddas upp till portalen BGO brukar understiga 35 sidor inklusive text och ritningar, leverans i PDF format.

För indikator 1 – Värmeeffektbehov, redovisas indata som beräkningen är utförd på och för nivå gud behöver en detaljberökning av sköldbryggor redovisas. SGBCs Excel för indikatorn ska också fyllas i.

Indikator 2 – Solvärmelast behöver redovisa Glasdata G, LT värde och information om placering av fönster samt storlek på rum och motiveringar till varför utvalda rum anses som de mest kritiska.

Indikator 3 – Energianvändning innefattar redovisning av BBR krav, temperaturer, U-värden, köldbryggor, ventilationsflöden, värmekällor, energibehov, mätplan samt förvaltningsrutiner. Normalt sett redovisas denna indikator med en rapport och en tillhörande indata del där förutsättningarna för beräkningen redovisas.

Indikator 4 – Andel förnybar energi, utskrift av SGBCs beräkningsverktyg, verksamhetsel och eventuell hushållsel. Intyg från fjärrvärme/kyla-leverantör om miljömärkt fjärrvärme/kyla, samt Grönt Elavtal. Egenproducerad energi eller el redovisas tillsammans med hyresgästavtal för Grönt elavtal. Avtalen ska sträcka sig minst 2 år framåt. Alternativt avsiktsförklaring från Fastighetsägare eller motsvarande.

Indikator 5 – Ljud, ljudbeskrivning med avsedd nivå för var och en av de fyra ljudparametrarna, redovisning av ljudtekniska lösningar med detaljer och ljudkrav på väggar/ bjälklag etc. Ljudsakkunnig CV samt intyg förvaltningsrutiner.

Indikator 6 – Radon, protokoll vid eventuell mätning markradon-klassning av marken avseende Radonbeskaffenhet.  Alternativt bevis för Radonssakkunnigs kompetens. Formell handling som visar att krav kommer ställas på Högsta gammastrålningshalt från kritiska byggelement. Täthetsbeskrivning avseende skydd från Markradon.

Indikator 7 – Ventilation, Kraven skiljer sig här lite mellan bostäder och lokaler men generellt behöver Forcering i kök, Uteluftflöde, luft / person, kritiska rum avseende Koldioxidhalt, alternativt Gränsvärde för behovsstyrning även här krävs intyg på förvaltningsrutiner. Vanligtvis redovisas här en sammansättning av olika dokument samt försättsblad med kommentarer.

Indikator 8 – Fukt, Bevis för kompetens fuktsakkunnig, dokumenterade krav avseende Fuktsäkerhet, riskbedömningar, Uttorkningstider, dokumentation av Utförande och fuktronder. Våtrumskrav, säker vatten dokumentation, RBK- mätningskrav. Fuktsäkerhetsbeskrivning med krav i förvaltningsskedet. Vanligtvis brukar Fuktsäkerhetbeskrivning redovisas tillsammans med riskvärdering och beskrivning av fuktkritiska konstruktioner.

Indikator 9 – Termisk klimat vinter, planritningar och valda rum samt motivering till varför dessa rum valts redovisas oftast med en beräkningsrapport som visar indata, glasvärden, plan & fasadritningar, brukarnas klädsel, U-värden mm samt aggregering av betyg.

Indikator 10 – Termisk klimat Sommar, situationsplan med skuggande byggnader samt beräkning där kritiska rum, väderstreck, glasarea, balkonger etc. Förutsättningar och resultat brukar redovisas i en beräkningsrapport.  Även här krävs intyg på förvaltningsrutiner samt tekniska data för beräknade solskydd redovisas.

Indikator 11 – Dagsljus, situationsplan, kritiska rum redovisade på plan och fasad, samt motivering till varför dessa rum valts. Fönsteregenskaper LT-värde för respektive rum, solavskärmningar eller andra fasta installationer som avskärmar himlen redovisas med tekniska data. Redovisa vanligtvis i en rapport tillsammans med indata och antagna förutsättningar. Även här krävs intyg på förvaltningsrutiner. Viktigt med Dagsljus är att en beräkning utförs för att säkerställa dagsljuskrav.

Indikator 12 – Legionella, utdrag ur formella handlingar som visar krav på temperaturer i systemet samt eftersträvad betygsnivå för indikatorn. Riskvärdering ska genomföras då ansvarig projektör anser det nödvändigt eller då riskkonstruktioner förkommer. Även här krävs intyg på förvaltningsrutiner.

Indikator 13 – Loggbok för byggvaror, beskrivning av vad som ska ingå i loggboken samt hur den ska upprättas vem som är ansvarig och hur avvikelser ska hanteras. Är bygget igång kan man redovisa aktuell status för loggboken. Redovisningen kan ske med en inloggning eller en utskrift av sammanställd loggbok.

Indikator 14 – Utfasning av farliga byggvaror, beskrivning av vad som ska ingå i loggboken samt hur den ska upprättas vem som är ansvarig och hur avvikelser ska hanteras. Är bygget igång kan man redovisa aktuell status för loggboken. Redovisningen kan ske med en inloggning eller en utskrift av sammanställd loggbok.

Indikator 15 – Stommens och grundens klimatpåverkan, Beräkning baserad på produktion och transport av byggvaror. Baseras antingen på generiska data eller på produktspecifika EPDer samt detaljer avseende transportsätt och avstånd. Bevisning består av EPDer för berörda varor samt utskrift från Beräkningsverktyg samt redovisning av avstånd och transportsätt.

Verifiering

Indikator 1 – Värmeeffektbehov, här redovisas tillexempel en så kallad effektsignatur som baseras på uppmätta effektuttag och utetemperaturer. Det andra alternativet är att all indata för beräkningen redovisas.

Indikator 2 – Solvärmelast, orderbekräftelser, leverenskvitton och relationshandlingar bifogas,  kortfattat kontrollerar man om förutsättningarna från preliminär certifieringen stämmer.

Indikator 3 – Energianvändning, redovisning av uppmätt energianvändning ska ske baserat på en 12 månaders period . All data som används ska vara uppmätt.

Indikator 4 – Andel förnybar energi, kontrakt och avtal redovisas föra att styrka ursprungsmärkt energi. Egenproducerad energi redovisas med foto eller relationshandlingar.

Indikator 5 – Ljud, en ljudsakkunnig utför mätning för att bekräfta att projekterade förutsättningar uppfylls. Mätning eller lyssningstest kan utföras. Guldbetyg kräver för ljudindikatorn ett utlåtande från ljudsakkunnig eller en enkätundersökning. Redovisas oftast i en Akustikrapport.

Indikator 6 – Radon, Mätning utförs enligt strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar för aktuell byggnadstyp. Mätarplacering redovisas på planritningar.

Indikator 7 – Ventilation, Godkänd OVK redovisas tillsammans med mätvärdesprotokoll viktigt att OVK innefattar efterfrågade delar i manualen.

Indikator 8 – Fukt, eventuella fuktskador ska rapporteras, branschregler och intyg om fuktsäkert utförande ska redovisas tillsammans med RBK- mätprotokoll.

Indikator 9 – Termisk klimat vinter, kritiska rum kontrolleras gentemot relationshandlingar och eventuella ändringar beräknas om. Leverenskvitton, relationshandlingar, foton från projektet är exempel på sätt att visa uppfyllnad. För Guld behöver enkät utföras.

Indikator 10 – Termisk klimat Sommar, kritiska rum kontrolleras gentemot relationshandlingar och eventuella ändringar beräknas om. Leverenskvitton, relationshandlingar, foton från projektet är exempel på sätt att visa uppfyllnad. För betygsnivå Guld behöver enkät utföras.

Indikator 11 – Dagsljus, kritiska rum och indata så dom fönsterspecifikationer /ljusinsläpp kontrolleras på Relationshandlingar, orderbekräftelser eller liknande. Förvaltningsrutiner krävs också.

Indikator 12 – Legionella, dokument som stryker placering av mätare, så som relationshandling eller utskrift från DUC system. Tappvarmvatten mät-protokoll med temperaturer redovisas. Intyg branschutförande tillexempel Säker vatten redovisad samt driftsinstruktioner samt förvaltningsrutiner.

Indikator 13 – Loggbok för byggvaror, komplett loggbok med för betyget relevanta byggmaterial registrerade. Intyg och rutin för upprättandet av loggboken under byggskedet följts. Förvaltningsrutinger för hantering av Loggboken.

Indikator 14 – Utfasning av farliga byggvaror, komplett loggbok med för betyget reelventa byggmaterial registrerade. Intyg och rutin för upprättandet av loggboken under byggskedet följts. Förvaltningsrutinger för hantering av Loggboken.

Indikator 15 – Stommens och grundens klimatpåverkan, beräkningsverktyget uppdatera med faktiska värden underlag för inköp behöver inte redovisas. EPD, transportsätt och avstånd redovisas beroende på betyg.