infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Leveransspecifikation för information - Metod om Leveransspecifikation för information

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Leveransspecifikation för information

Denna leveransspecifikation har som utgångspunkt krav på information istället för krav på dokumentation. Det möjliggör därmed en förflyttning från ett dokumentorienterat till ett informationsorienterat arbetssätt.

Leveransspecifikationer i Riktlinjerna är baserat på SS-EN 17412-1:2020. Leveransspecifikationer finns som anpassningsbara tabeller i Excelformat, men även som webbaserade formulär.

Följande information ska anges i varje leveransspecifikation:

Skede

0   Idéskede
1   Planeringsskede
2   Projekteringsskede
3   Upphandling
4   Produktionsskede
5   Användningsskede
6   Avvecklingsskede

Bestämningsgrad

Syfte

Syfte Exempel på indelning Typiska dokument Kommentar
00 Planering 01 Kommunal planering
02 Tidsplanering
03 Resursplanering
textdokument, Gantt-scheman, prognoser, programhandlingar Kan användas i alla skeden, till exempel för produktions­planering.
10 Visualisering 11 Dialog
12 Beslutsunderlag
13 Marknadsföring
skisser, illustrativa ritningar, renderingar, 3D-modeller, AR-modeller, VR-modeller
20 Kravställning 21 Funktionskrav
22 Krav på utformning
23 Krav på utförande
ritningar, 3D-modeller, förteckningar, beskrivningar Inför projektering, upphandling, inköp
30 Utformning 31 Design
32 Konstruktion
33 Analys
34 Samordning
35 Kontroll
ritningar, 3D-modeller, beräkningar, beskrivningar Design, konstruktion, samordning, analys, verifiering av krav och normer
40 Ekonomi 41 Kostnadskalkylering
42 Förfrågan
44 Offert/anbud
ritningar, 3D-modeller, förteckningar Kostnadskalkylering, upphandling, inköp
50 Hållbarhet 51 Energianvändning
52 Klimatdeklaration
53 Miljöbedömning
54 Produktdeklaration (EPD)
54 Social hållbarhet
ritningar, 3D-modeller, förteckningar Miljö, energi, socialt
60 Logistik 61 Beställning
62 Leverans
63 Masshantering
64 Arbetsplatsdisposition (APD)
65 Trafikplanering
förteckningar Transport, lagring
70 Produktion 71 Varuproduktion, prefabricering
72 Utsättning
73 Byggplatsproduktion, montering
74 Maskinstyrning
75 Demontering, rivning
ritningar, 3D-modeller, förteckningar, beskrivningar, anvisningar, maskinstyrningsfiler Tillverkning, byggande, montering, demontering, återbruk
80 Drift, underhåll 81 Drift
82 Underhåll
83 Reparation
ritningar, 3D-modeller, förteckningar, anvisningar
90 Användardefinierat

Geometri

Geometrisk information som ingår i en leverans kan specificeras med avseende på:

Dimensionalitet Rumslighet, grafisk representation:

Utseende Visuell representation, från symbolisk till realistisk:

Detaljeringsgrad (LOD) Nivåer av geometrisk representation, baserade på CityGML:

Lokalisering Läge och orientering, som båda kan vara absoluta eller relativa.

Parametriskt beteende Visar om till exempel form, läge och orientering av objektet kan påverkas av annan information som är associerad med objektet, eller i vilket sammanhang det är placerat.

Alfanumerisk information (egenskaper)

Dokumentation

Grundkrav och avsteg från krav

För varje leveransspecifikation specificeras ett grundkrav på information med hjälp av informationsbeteckningen och beskrivningen. En del av informationen kan dock behöva en avvikande kravbild, exempelvis genom en högre geometrisk detaljeringsgrad eller flera alfanumeriska egenskaper.

Leveransspecifikation i Excelformat

Excelfilen består av tre blad

  1. Information om leveransen. För varje leverans anges skede, bestämningsgrad och syfte.
  2. Specifikation för informationsmängder. En informationsmängd kan vara en fil med ett visst namn, en typ av fil (t.ex. sammansatt modell), ett visst filformat (t.ex. IFC), en fil med ett visst innehåll (t.ex. A-40), eller en kombination av dessa.
  3. Specifikation av vilka objekt som ingår. Detta görs genom identifikation med hjälp av valfritt system för klassifikation eller identifikation. Riktlinjerna rekommenderar CoClass, BSAB, BIP och/eller BIMTypeCode.

Leveransspecifikation i webbformulär

Den webbaserade leveransspecifikationen underlättar framställande och tolkning av leveransspecifikationen då den i regel innehåller stora mängder information. Den underlättar även integration med struktureringsmetoder för informationen genom nyttjande av API för CoClass, BIP, ETIM med flera.

Formuläret kan anpassas med eget innehåll. I Riktlinjerna ingår ett antal typiska leveransspecifikationer.

Formuläret är sökbart och filtreringsbart utifrån ett flertal olika kriterier. Varje rad är klickbar och innehåller specifikation av aktuella informationskrav gällande geometri, alfanumerisk information och dokumentation.

Verktyget är under utveckling

Figuren visar skärmbild av Nationella Riktlinjers leveransspecifikations verktyg

(Figur: Skärmbild av Nationella Riktlinjers leveransspecifikations verktyg)

Länk till verktyg