infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Lantmäteriets Nationella Specifikationer i relation till Nationella Riktlinjer - Metod om Lantmäteriets Nationella Specifikationer i relation till Nationella Riktlinjer

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil
# Lantmäteriets Nationella Specifikationer i relation till Nationella Riktlinjer ## Syfte med Nationella Specifikationer Lantmäteriets regeringsuppdrag, att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen, syftar till att skapa nationellt standardiserade informationsmängder och tillgängliggöra dessa i säkra och effektiva system. Denna information kan sedan användas för att skapa mer underbyggda beslut och mer effektiv handläggning av ärenden inom samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet har tillsammans med Boverket, SKR och Länsstyrelserna prioriterat att börja med informationen för dataseten detaljplan och byggnad. I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnads-processen är Nationella Specifikationer en central del. Arbetet med att ta fram Nationella Specifikationer är därmed kopplat till pågående regeringsuppdrag. Ett syfte med Nationella Specifikationer och det tillhörande ramverket är att skapa förutsättningar för att flera aktörer, t.ex. kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt samt underlätta utbytet av information mellan parter i samhällsbyggnadsprocessen och effektivisera processen. Huvuduppgiften är att standardisera och harmonisera digitala geodata för ett obrutet digitalt informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen, främst enligt PBL. ## Begrepp enligt Lantmäteriets Nationella Specifikationer Lantmäteriets webbplats för Nationella specifikationer innehåller en sammanställning av begrepp. I det så-kallade modell repository för Smartare samhällsbyggnadsprocess finns bland annat begreppsmodeller, se relaterat. ## Nationella Specifikationen för Byggnad Den Nationella Specifikationen för Byggnad är främst anpassad för byggnadens livscykelhantering genom plan och byggprocessen med tydliga kopplingar mot attribut i bl.a. CAD-modellen utifrån behov inom bygglovshanteringen. Med byggnad avses i detta sammanhang konstruktionen som begränsas av ytterväggarna. ## Nationella Riktlinjer och Nationella Specifikationer Det finns vissa samband mellan Nationella Specifikationer och Nationella Riktlinjer. * Nationella Specifikationer och Nationella Riktlinjer syftar båda till att underlätta utbyte av information mellan parter i samhällsbyggnadssektorn. * Informationsleveransspecifikationer är centrala verktyg och flera specifikationer är inkluderade. Särskilt Nationella specifikationers informationsspecifikation för Byggnad innehåller många begrepp för beskrivning av informationens omfattning, innehåll och struktur som även används inom Nationella Riktlinjer. Det finns dock också ett antal grundläggande skillnader som bör beaktas: * Nationella Riktlinjer utvecklas inom ramen av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment och förvaltas av den ideella branschföreningen BIM Alliance. * Nationella Specifikationer utvecklas inom regeringsuppdraget att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen och kommer att förvaltas av Lantmäteriet. * Nationella Riktlinjer är en tillämpningsanvisning och innehåller rekommendationer för livscykelinformationshantering. Nationella Riktlinjer är inget gällande underlag från en myndighet. * Nationella Riktlinjer använder begreppet  samhällsbyggnadssektorn. Lantmäteriet använder begreppet samhällsbyggnadsprocess.