infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Informationsleveranskrav - Metod för upprättande av informationsleveranskrav

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil
# Informationsleveranskrav ## Dokumentation Informationsleveranskrav ska baseras på organisationens informationskrav, tillgångsinformationskrav och projektinformationskrav. Kraven på informationsleverans formuleras av beställaren, och ligger till grund för ett avtal med en leverantör av information. Informationsleveranskrav ska utgöra en del av en genomförandeplan för BIM (_BIM execution plan, BEP_) som upprättas av en leverantörsgrupp vid genomförande av ett uppdrag åt en beställare av information. Informationsleveranskrav definieras i vanligen som en CAD- eller BIM-manual. Riktlinjerna syftar till att underlätta framtagning och förvaltning av informationsleveranskrav, som dokument eller som webbaserad anvisning. Som stöd vid framtagning av informationsleveranskrav innehåller Nationella Riktlinjer: * begrepp * metoder * processer * leveransspecifikationer * mallar * värdelistor. ## Innehåll Informationsleveranskrav ska utgå från standarder och innehålla följande: ### Begrepp * Gällande begrepp och värdelistor. ### Informationssamordning * Organisatoriska bestämmelser, inklusive definition av roller och ansvar. * Krav på funktioner och format gällande IT-verktyg för att framställa, lagra, granska och nyttja informationsmängder. * Specifikation av en gemensam datamiljö. * Rutiner för konvertering mellan olika format. * Rutiner för konvertering mellan olika koordinatsystem. * Specifikation av dokumentmallar. * Mallar för egenskapsuppsättningar för bland annat CAD-verktyg. * Filutbytesmatris som redovisar format vid informationsutbyte. * Gränsdragningsmatris som specificerar ansvar för modellering per utförare. ### Filbenämning * Specifikation av en metod för filbenämning av olika informationsmängder såsom CAD-modeller, ritningar och textdokument. * Strukturering av dokument inklusive modellfiler genom tillämpning en standard för namnruta eller attribut på filnivå. ### Kvalitet * Specifikation av kvalitetssäkringsrutiner, inklusive egenkontroll, gransknings- och godkännandestatus. * Specifikation av revideringsrutiner och avvikelsehantering. ### Processer * Specifikation av gransknings- och godkännandeprocessen. * Specifikation av informationsleveransprocessen. ### Informationsmodeller * Struktureringsprinciper för informationsmodeller (klassifikationssystem), inklusive specifikation av egenskaper för system, komponenter och utrymmen. * Specifikation av kvalificerare (livscykelstatus) för informationsmängder. * Koordinat- och höjdsystem för informationsmodellerna. ### Informationsleverans * Principer för tillämpning av leveransspecifikationer och leveransmeddelanden för informationsmängder. ## Rekommendation Informationsleveransprocessen och organisationen ska formaliseras innan ett uppdrag påbörjas. Informationskrav definieras i dagsläget som i regel på Bygghandlingar 90 del 7 och del 8\. SS-EN ISO 19650-serien är på stark frammarsch i Europa och Norden och utgör grunden till strukturen inom Nationella Riktlinjer, och bör således successivt även tillämpas vid upprättande av informationsleveranskrav. Utöver specifikationen av innehållet och principerna enligt ovan rekommenderas följande för definition av informationsleveranskrav: * Där möjligt och relevant ska standarder vara utgångspunkt för definition av informationskrav. * Informationsleveranser ska utgå från leveransspecifikationer. * IT-verktyg och format för informationsutbyte ska där möjligt följa öppna och gemensamma standarder som IFC eller CityGML. * Specifika eller proprietära system, format eller andra lösningar ska undvikas. * Principer för informationsleveransprocessen ska återspeglas i upplägget av en gemensam datamiljö. * Informationsutbyte bör göras i projektets koordinatsystem. * Metod för egenkontroller som visar hur uppdragets informationskrav uppfylls och säkerställs vid leveranser ska tas fram av utföraren och godkännas av beställaren. * En granskningsstandard för dokument och CAD-modeller ska tillämpas. * Det ska tydligt framgå vad filer eller enskilda objekt har för status med hänsyn till informationsleveransprocessen, men även status med hänsyn till inmätning eller digitalisering. * Objekt i en informationsmodell ska struktureras. I första hand rekommenderas tillämpning av CoClass. Det avser klassifikation av system, komponenter och utrymmen. * För definition av typer av objekt i en informationsmodell bör typer i CoClass användas, möjligen i kombination med BIP, BIMTypeCode eller motsvarande systematik. * Mallar med egenskapsuppsättningar (_property sets_) för IFC-filer bör tillämpas. * För informationsmodeller som är baserade på CAD-lager ska handboken SB-Rekommendationer 11 användas för CAD-lagernamn. * Samtliga varor bör märkas enligt GTIN. * Krav på traditionell dokumentation bör bytas ut i förmån av krav på informationsmodeller.